تشکل های امر به معروفی

ســتادهای اســتانی و شهرســتانی امر به معروف و نهی از منکر بــر اســاس بنــد 9 مــاده 16 قانــون موظــف بــه شناســایی ظرفیتهــا و کمــک بــه تشــکیل جمعیتهــا و تشــکلهای مردمــی فعــال میباشــد.

ردیف نام تشکل نام مسئول کانون راه ارتباطی
1 رهپویان‌معروف خانم خادم rahpooyanmarof@chmail.ir
2 واجب تمدن ساز خانم معصومی مرکز رشد
3 اصل هشتم خانم رحیمی Z.rahimi1976@gmail.com
4 نسل ظهور خانم مهاجر مرکز رشد
5 هنرمندان‌معروف‌مدار خانم چزگی مرکز رشد
6 اخلاق‌محوران‌معروف خانم شریفیان نسب Oveys.valayat@gmail.com
7 مهدی یاوران‌معروف خانم امیری مرکز رشد
8 نگرش دیگر خانم زحمت کش مرکز رشد
9 سفیران بیداری خانم رحیم‌پور sarakfire@gmail.com
10 شیرین‌ترین شیوه تعامل‌اجتماعی خانم سلیمی مرکز رشد
11 قصیده‌های نیکی خانم صنوبری ma_senobari@yahoo.com
12 بانوان معروف‌مدار خانم صفرپور مرکز رشد
13 قرارگاه فرهنگی اقتصاد‌مقاومتی خانم حسینی نژاد مرکز رشد
14 بهترین امت سارا باخرد مرکز رشد
15 هنر بیدار خانم  اسماعیل زاده zsmailzade69@gmail.com
16 حافظان‌حریم خانم سالاری raouf_asli_h@yahoo.com
17 سجادیه خانم نظریان 33729358-051
18 برترین‌واجب مهدی شیبانی مرکز رشد
19 مبشرین‌معروف آقای لؤلؤیی مرکز رشد
20 محیا علیرضا محمدزاده 313amer@gmail.com
21 آمرین‌هنرمند سید عباس مددی الموسوی abbasmadadi70@gmail.com
 

کلیه فعالان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند با مراجعه به سایت: tooba.tdm-ido.ir یا تماس با دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی، نسبت به تشکیل کانون‌های تخصصی فرهنگی تبلیغی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.