دبیرخانه دائمی جشنواره مفلحون


به منظور گسترش، ترویج وتعمیق فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر ، ارتقاء شان و منزلت آمران به معروف وناهیان از منکر ، شناسایی الگوهای رفتاری وبسترسازی اجتماعی الگوپذیری ، توسعه وارتقاء مشارکت نظام مند جامعه در حمایت از آمرین به معروف وناهیان از منکر ، بکارگیری ساز وکارهای تشویقی وحمایتی در گسترش فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر، با الهام از آیه 104 سوره آل عمران و به استناد بند 4 ماده 16 قانون ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اقدام به تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره مفلحون نموده است.
این جشنواره که به منظور شناسایی ، تجلیل و تقدیر از فعالین عرصه امر به معروف و نهی از منکر از میان آحاد جامعه برگزار می گردد باعث تقویت روحیه ، افزایش کارآمدی و تشویق و ترغیب آمران و ناهیان به کار و کوشش بهترشده و اعتلای فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکر در قالب تذکر زبانی و نوشتاری در جامعه را به دنبال خواهد داشت .

 
Login Page