دبیرخانه ماده ۴۲۷ (عفاف و حجاب)

مقدمه


حجاب و عفاف پدیدة مذهبی‌ـ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی می‌باشد و توجه به زمینه‌های فرهنگی‌ـ اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد می‌باشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همة نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند می‌باشد.

ماده 16 (بند 11) قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر


پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب

وظایف ستادامربه معروف درمصوب جلسه ٤٢٧ مورخ ٨٤/١٠/١٣ شورای ‌فرهنگ‌عمومی


١ـ تلاش جهت احیا فریضة امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی، عمومی در تمام مسائل جامعه، خصوصاً گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبط، خصوصاً صدا و سیما، در این زمینه با ستاد احیاء.
٢ـ برگزاری همایش و مسابقات فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عمومی و نهادینه کردن حجاب و پوشش با همکاری مادی و معنوی مردم و دولت و سازمان‌های مربوط.
٣ـ تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی.
٤ـ تهیة برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب انگیزة درونی آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسلامی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فوق.
٥ـ تبیین شاخص‌های حجاب اسلامی و تعیین موارد مخالف با آن.
٦ـ تدوین برنامه‌‌های آموزشی در رابطه با امر به حجاب اسلامی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ونظارت بر اجرای آن.
٧ـ تشویق مسئولان امر در عرصه حجاب و عفاف.
٨ـ اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه در خصوص عفاف و حجاب اسلامی از طریق شوراهای امر به معروف و نهی از منکر.
٩ـ تشویق جامعه به حفظ پوشش اسلامی و قبولاندن نظارت همگانی به عنوان یک اصل مسلم شرعی و انسانی.
١٠ـ اجرای اصول پوشش اسلامی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت مقابله با الگوهای نامناسب رفتاری در جامعه.
١١ـ نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.