شوراهای امر به معروف و نهی از منکر


بــا توجــه بــه لــزوم هماهنگــی و یکپارچــه شــدن چگونگــی تشــکیل شــوراهای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در حوزه هـای مختلـف دبیرخانـه ای مسـتقل در سـتاد اسـتان تشـکیل به صـورت تخصصـی در حوزه هـای مختلـف صرفـا موضـوع تشـکیل شـوراها را دنبـال می نمایـد. فرآینـد کار در ایـن دبیرخانـه بدیـن گونـه اسـت کـه ابتـدا فـرم تشـکیل شـورا بـر اسـاس فـرم ابلاغـی از سـتاد مرکـز بـه حوزه هـای زیرمجموعـه هـر معاونـت طبق بانک اطلاعاتی ابـلاغ گردیـد و پـس از اخـذ فرم هـای تکمیـل شـده و ثبت اطلاعات افراد، احـکام به صـورت فـرم واحـد صـادر و ابـلاغ می گـردد.

ورود به سامانه شوراها