طلایه داران معروف «سایبری»

امروزه فضای مجازی جزو لاینفک زندگی انسانهاست فضایی که حقیقی تر از فضای واقعی اطرافمان می باشد . دنیایی که با ویژگی های خاص خود توانسته است در مدت زمان کوتاهی به آنچنان گستردگی و عمقی برسد که تمام ابعاد اقتصاد ، فرهنگ ، هنر ، سیاست و علم زندگی بشری را در بر گیرد . مطمئناً در چنین فضایی معروفات و منکرات قابل تصور هستند ؛ هم معروفات و منکرات منحصر به فضای مجازی و هم معروفات و منکراتی که بین فضای مجازی و حقیقی مشترک است از این رو ستاد امر به معروف و نهی از منکر بنا به وظیفه ذاتی خود مکلف است فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی همگام با فضای حقیقی ، ترویج نمایند . طلایه داران معروف سایبری در واقع همان آمران به معروف و ناهیان از منکری هستند که در فضای مجازی به ترویج معروف ها و زدودن منکرات می پردازندتا از این طریق بتوانند به نیاز اجتماعی و تکلیف قانونی خود بپردازند .
۲۲۲
۳۳
ein
۵۵۶
 
۵۵۵