طلایه داران معروف


نظارت همگانی لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و ضامن سلامت و هدایت جامعه به سمت خوبی ها و دوری از بدی ها می باشد و این مقوله عقلی و فطری در اسلام عزیز نیزمورد تاکید فراوان قرار گرفته است.
با توجه به موارد فوق و در راستای اجرای قانون جدید حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر مصوب 1394/1/23 مجلس محترم شورای اسلامی مقرر شده است تا گروه های تخصصی نظارت همگانی به صورت کاملاً علمی تشکیل تا پس از شناسایی آسیب های اجتماعی هر منطقه نسبت به رفع آنها با کمک مردم و مسئولین اقدام نمایند.
در طرح طلایه داران معروف، افراد پس از طی نمودن مراحل مختلف گزینش، آموزش و کسب مجوز، در قالب گروه های تذکر لسانی سازماندهی شده و در ماموریت های قانونی امر به معروف ونهی ازمنکر و عمل به وظیفه الهی به ترویج معروفات و مقابله با منکرات اقدام می نمایند.

ورود به سامانه طلایه داران