فرهنگسرای امر به معروف


تاسیس اولین فرهنگسرای امر به معروف ونهی از منکر کشور در سال 1395 به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید و در انتهای همان سال آغاز به فعالیت نمود. محور فعالیت های این فرهنگسرا که به صورت هیئت امنایی اداره می شود آموزشی فرهنگی و ترویجی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر می باشد. طرح های ارائه شده توسط فرهنگسرا با محوریت موضوعاتی همچون آموزش های عمومی شهروندی، اكرانهای فرهنگی، تولیدات و توزیع محصولات فرهنگی چند رسانه ای، تولیدات و توزیع محصولات فرهنگی مكتوب، برنامه های اجرایی برگزاری مراسمات و مسابقات، برپایی نمایشگاه های فرهنگی مناسبتی و دائمی، فعالیتهای فرهنگی به جهت جلب مشاركت اجتماعی شهروندان، فعالیت های موضوعی رسانه ای در فضای سایبر و مجازی، طرحهای مختلف الگوسازی، برپایی جشنواره ها و جلب مشاركت دیگر نهادهای دولتی و خصوصی و ... تهیه ، تدوین و اجرا شده است.