معاونت امر به معروف و نهی از منکر مردم به مردم و دولت

....