مرکز آموزش های تخصصی امر به معروف و نهی از منکر کشور


امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر احکام عملی اسلام عزیز نیاز به آموزش دارد. آموزش آمران به معروف و ناهیان از منکر نقش موثری در چگونگی رفتار ایشان و اشاعه ی این فرهنگ در جامعه خواهد داشت. مرکز آموزش های تخصصی امر به معروف و نهی از منکر استان با هدف ارائه آموزش های علمی و کاربردی در سه سطح، مقدماتی، تکمیلی و تربیت مدرس تاسیس شده است. بـا عنایـت بـه ظرفیت هـای ویـژه و بـالای آسـتان قـدس رضـوی مخصوصـا ظرفیـت تبلیغـی حـرم مطهـر رضـوی در زمینـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، وجـود گروههـای علمـی و تولیـدات فاخـر در ایـن زمینـه، مرکـز آمـوزش تخصصـی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در حــرم مطهــر رضــوی طــی تفاهم نامــه ای بیــن ســتاد و آســتان قــدس رضــوی دایــر گردیـد.
در ایــن مرکــز عــلاوه بــر آموزشهــای تخصصــی ویــژه اعضــای شــوراها، کارکنــان دولــت، گروههــای تذکــر لســانی ضابطیـن و مربیـان امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بـرای زائـران و مجـاوران نیـز آموزش هایـی بـا موضـوع احـکام، آداب، مبانـی و نحـوه انجـام ایـن فریضـه همـراه بـا قواعـد شـرعی و دینـی ایـن واجـب الهـی برگـزار میگـردد.