معاونت امر به معروف و نهی از منکر قوه قضائیه

به حول و قوه الهی و با استعانت از ذات مقدس ربوبیت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مسیر رشد و تعالی و تحقق رسالت و ماموریت خطیری که به موجب قانون بر عهده دارد. بصورت روز افزون در جهت فراگیر شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در سطوح و بخش¬های مختلف جامعه فعالیت می نماید و تجربیات حاصل از اجرای قانون و ماموریت و وظایف محوله را در فرایند برنامه ریزی جامع و مبتنی بر اهداف راهبردی و راهبردهای مدون استمرار می¬بخشد. در این راستا معاونت امر به معروف و نهی از منکر قوه قضائیه استان در جهت فراگیر شدن این فریضه در سطح سازمان های تابعه و وابسته و دفتر حمایت حقوقی و قضایی تشکیل گردیده است که سازمان ها و شرح وظایف معاونت به شرح ذیل می باشد:

سازمان های و دستگاه های زیرمجموعه معاونت


اداره کل دادگستری خراسان رضوی
- اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
- اداره کل بازرسی خراسان رضوی
- اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی
- اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
- اداره کل زندان های خراسان رضوی
- اداره کل شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی
- دفتر حمایت حقوقی و قضایی آمران به معروف و ناهیان از منکر

مسئولیت این معاونت به عهده دادستان محترم عمومی و انقلاب استان، جناب آقای صادقی می باشد که زیر مجموعه معاونت شامل جانشین و مسئول دفتر است که در محل ستاد استان جهت پیگیری امور مستقر می باشند.

شرح وظایف معاونت:


1- تشکیل، تقویت و فعال سازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر سازمانهای قضایی استان
2- تشکیل، تقویت و فعال سازی گروه های تذکرلسانی (طلایه داران) سازمانهای قضایی استان
3- نظارت و ارزیابی سالیانه از سازمانهای قضایی استان
4- آموزش های عمومی (ضمن خدمت) سازمانهای قضایی استان
5- آموزش های تخصصی (ویژه ضابطین) سازمانهای قضایی استان
6- برگزاری جشنواره مفلحون (شناسایی و انتخاب دستگاه ها و افراد برتر سازمانهای قضایی استان)
7- بهره مندی از پژوهش ها و مطالعات راهبردی (شناسایی اولویت های و مصادیق معروف و منکر)
8- برنامه های مناسبتی (برنامه های ویژه بزرگداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر در سطح سازمان)
9- برگزاری مجمع دبیران سازمانهای قضایی استان بصورت فصلی
10- دریافت برنامه سالیانه معاونت از ستاد مرکز و بومی سازی آن و ابلاغ به سازمانهای قضایی استان