گزارش مردمی (ناظر ۱۹)


ناظر 19 طرحی است به منظور اجرای ماده 19 دستورالعمل اجرایی قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" که ستاد را موظف نموده تا با روش های محسوس و نامحسوس ضمن نظارت بر دستگاه های اجرایی و ... نسبت به احصاء منکرات دستگاه ها اقدام و با اعلام آنها به مراجع مسئول تا حصول نتیجه موضوعات را پیگیری نماید. در این راستا تعداد ده منکر مبتلی به ادارات و دستگاه ها در ستاد استان مصوب گردید. همچنین در مرحله اول تعدادی از ادارات کل که بیشترین ارتباط مردمی و ارباب رجوع را دارند تعیین و با تشکیل گروه هایی از افراد مطلع نسبت به بررسی اخبار واصله مربوط به منکرات اقدام و در صورت صحت وجوه منکر، از طریق ساز و کار و سامانه مربوطه به دستگاه های نظارتی منعکس و تا کسب نتیجه لازم پیگیری می گردد.

با توجه به توافق انجام شده با دادگستری خراسان رضوی و به منظور جلوگیری از موازی کاری نسبت به ثبت نام در سامانه "سجام" از جدول مقابل اقدام نمائید.
Login
لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.