استعلام نمرات آزمون‌ها

<br /> استعلام نمرات<br />


سامانه استعلام نمرات آزمون‌ها


جهت استعلام نمرات، نام خانوادگی یا کد ملی خود را(بدون صفر اول) درج نمایید

کد ملی یا نام خانوادگی:

نتایج استعلام

ردیف کد کد ملی منطقه ناحیه دسته نمره

لطفاً توجه داشته باشید که حداقل نمره قبولی،۱۰ نمره تمام است